Краматорськ та світ навколо нас > Юридическая консультация

Порядок визнання батьківства

(1/1)

Краматорський МВ ДРАЦС:
                            Порядок визнання батьківства
Дітирівні у своїх правах незалежновідпоходження, а такожвід того, народжені вони у шлюбічи поза ним. Ніякихморальних та правовихобмежень будь-якідіти не знають. Права та обов'язкиматері, батька і дитиниґрунтуються на походженнідитинивід них, засвідченомудержавними органами реєстраціїактівцивільног о стану в установленому законом порядку. Цеположення, звичайно ж, стосується як дітей, народжених у шлюбі, так і дітей, народжених особами, які не перебувають у зареєстрованомушлюбі (народжені поза шлюбом).
Визначенняпоходженнядити ни є підставоювиникнення прав та обов'язківматері, батька і дитини (дітей). Розділом  ІІІглави 12 Сімейного кодексу України (надалі - СК України) передбачений порядок визначення походження дитини, який  можливо розподілити на  визначення  походженнядитини, яка  зачата і (або) народжена у шлюбі та визначенняпоходженнядити ни, батьки якої не перебувають у шлюбіміж собою.
Визначенняпоходженнядити ни, батьки якої не перебувають у шлюбіміж собою, можевідбуватися у добровільному порядку, а саме:
 - за спільноюзаявоюматері та батька дитини (ст. 126 СК України);
 - за заявоючоловіка, якийвважає себе батькомдитини (ст. 127 СК України) та  у судовому порядку (ст. 128 СК України).
Визнаннябатьківства - цеволевиявлення особи, яка вважає себе батькомдитини. Однак, одного волевиявлення особи щодовизнання себе батькомпевноїдитининедос татньо для настанняправовихнаслідкі в. Необхіднотакожще й волевиявленняматерідитин и, яке полягає у вираженнізгоди на те, щобчоловікбувзаписанийба тькомїїдитини.
Таким чином, у разінародженнядитинижінк ою, яка не перебуває у шлюбу з чоловіком, який є батькомдитини, а останнійвиявивбажання  визнатисвоєбатьківствові дносноданоїдитини, тобто бути записаним у свідоцтві про народженнядитинибатькомд итини, мають право подати до органівреєстраціїактівци вільного стану спільнузаяву про  визнаннябатьківства. У цьомувипадку  походженнядитини проводиться в органах реєстраціїактівцивільног о стану без будь-якихпопередніх процедур, зокрема судового розгляду.
Спільназаявабатьківможе бути подана одночасно при здійсненніреєстраціїнаро дженнядитиниабопісляреєс траціїнародження, яка була проведена відповідно до вимог ст. 135 СК України.  Заява про визнаннябатьківстваможе бути подана до органів державноїреєстраціїактів цивільного стану як за місцемпроживаннябатьків, так і за місцемзберігання актового запису про народження. Таказаяваможе бути подана батьками дитинидо органудержавної реєстраціїактівцивільног о стану як до, так і післянародженнядитини.
Необхіднозазначити, щовизнатибатьківствомає право як чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'юдитини, так і чоловік, якийзнаходиться у зареєстрованомушлюбі з іншоюжінкою. Також, право на визнання себе батьком (матір'ю) дитини не обмежуєтьсявіковимкритер ієм. Однак, якщозаява про визнання себе батькомдитини подана неповнолітнім, державний орган реєстраціїактівцивільног о стану обов'язково повинен повідомитибатьків, опікуна, піклувальниканеповнолітн ього про записйогобатькомдитини. У разі, якщоповідомитибатьків, опікуна, піклувальниканеповнолітн ьогонеможливо, державний орган реєстраціїактівцивільног остану  в той же термін  повинен повідомити  про це орган  опіки  та піклування.
До не судового порядку визначенняпоходженнядити ниможливовіднестивипадки , коли  матидитини, яка перебуває у зареєстрованомушлюбі, під час реєстраціїнародженнязаяв ляє, щоїїчоловік не є батькомцієїдитини, і у зв'язку з цим просить не вказуватийогобатьком в актовому записі про народженнядитини. У даномувипадкуїїпроханням оже бути задоволенелише за наявностіспільної заяви самоїматері та їїчоловіка про невизнанняйогобатькомдит ини, а також заяви про визнаннябатьківстваіншої особи та матерідитини. Якщочоловік, якийперебуває у зареєстрованомушлюбі з матір'юдитини, не можеособистоз'явитисьдо органуреєстраціїактівцив ільного стану для поданнятакої заяви, то йогозаява, яка підтверджує, щовін не є батькомдитини, справжністьпідпису на якіймає бути нотаріальнозасвідченою, може бути подана через представника. Повноваженняпредставника маютьґрунтуватись на нотаріальнопосвідченійдо віреності.
У разі, якщочоловік не визнає себе батькомдитини і, навпаки, коли чоловіквважає себе батькомдитини, а цей факт оспорюється, визнання батьківства встановлюється у судовому порядку.

Навігація

[0] Сторінка Повідомлень

Go to full version