30 листопада 2004   19:12   2713

Нацбанк оголошує надзвичайний стан

Наводимо текст постанови Національного банку України.

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2004 №576

Про тимчасові заходи щодо діяльності банків

З метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 5, 7, 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Правління Національного банку України

п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що Національний банк України забезпечить проведення грошово-кредитної та валютно-курсової політики в межах параметрів, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики на 2004 рік.

2. Визначити, що з метою забезпечення виконання зобов’язань банків у повному обсязі Національний банк України забезпечить підтримання ліквідності банків.

3. Для вирішення питання підтримання ліквідності банків, які не можуть отримати кредити через тендери та кредити овернайт оперативно розглядати питання щодо надання таким банкам кредиту відповідно до розділу ІІІ Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій під розроблену фінансову програму.

У забезпечення такого кредиту можуть надаватись також і майнові права на нерухомість банку та майнові права за договорами про раніше надані банками кредити як у національній, так і в іноземній валюті за умови, що забезпеченням за цими кредитними договорами є майнові права на нерухомість і цілісні майнові комплекси позичальника та укладення між територіальним управлінням Національного банку України, банком та позичальником тристоронньої угоди уступки права вимоги за кредитами, що надані банками позичальникам.

4. Установити, що з 30.11.2004 банкам, які мають комплексну оцінку “1” та “2” за рейтинговою системою CAMELS, кредит овернайт бланковий може надаватись відповідно до пункту 3.7 розділу 2 Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2003 №584, у розмірі до 50 процентів від суми визначеного та сформованого в банку обсягу обов’язкових резервів за звітний період, що передує даті звернення за кредитом.

5. Встановити, що з 30.11.2004 облігації внутрішньої державної позики, що випущені для погашення простроченої заборгованості з податку на додану вартість, приймаються в забезпечення кредитів рефінансування в розмірі до 100 відсотків від їх балансової вартості.

6. Установити, що з метою підвищення прибутковості банків Національний банк України, починаючи з 30.11.2004 року, розміщуватиме депозитні сертифікати за ставкою не нижче 15 відсотків річних.

7. Тимчасово, до 31.12.2004, встановити для банків (згідно з додатком 1) такі вимоги.

7.1. Обмежити з 30.11.2004 здійснення банками активних операцій обсягами, досягнутими кожним із них за станом на 30.11.2004, окрім операцій з державними цінними паперами, депозитними сертифікатами Національного банку України та операцій на міжбанківському ринку. Забезпечити постійний щоденний моніторинг за дотриманням банками встановлених обмежень.

7.2. Установити, що уповноважені банки можуть здійснювати одноразовий продаж своїм клієнтам готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 1000 (одну тисячу) доларів США або її еквівалент в іншій іноземній валюті, а також безготівкової іноземної валюти в сумі, що перевищує 50000 (п’ятдесят тисяч) доларів США або її еквівалент в іншій іноземній валюті, виключно на підставі письмового дозволу керівника банку (або уповноваженої ним особи) із обов’язковим забезпеченням посиленого фінансового моніторингу за зазначеними операціями.

7.3. Запровадити порядок формування банками обов’язкових резервів, передбачений пунктом 1 постанови Національного банку України № 565 від 24.11.2004 “Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку” з 01.12.2004.

7.4. Установити, що платіжні доручення надаються в банк для переказу коштів у межах залишку на рахунку на момент надання платіжного доручення.

7.5. З метою посилення контролю за виконанням платежів та положень фінансового моніторингу установити, що кошти перераховуються їх одержувачу на наступний день з моменту надання платіжного доручення.

7.6. Заборонити банкам нову емісію (випуск) ощадних (депозитних) сертифікатів та їх дострокове погашення.

7.7. Заборонити банкам дострокову виплату юридичним та фізичним особам коштів за депозитними договорами, строк виконання зобов'язань за якими ще не настав, за умови виплати відсотків згідно з цими договорами. Зобов'язати банки провести роз'яснювальну роботу з клієнтами з метою недопущення дострокового зняття ними коштів з поточних та депозитних рахунків. За умови настання строку згідно з договором виплату здійснювати негайно. Рекомендувати банкам у разі повернення вкладниками до 10 грудня поточного року достроково знятих у період з 1 до 30 листопада депозитів виплатити втрачені ними відсотки у зв'язку з розірванням депозитних договорів. Рекомендувати банкам вирішувати питання щодо зміни умов за депозитними договорами (відсоткові ставки, терміни тощо) залежно від економічної ситуації.

7.8. Ввести обмеження до 80 000 гривень на місяць на зняття юридичними особами готівки з рахунків, за винятком готівки на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, соціальних та прирівняних до них виплат. Банкам встановити контроль за видачею готівки в рамках такого обмеження. Рекомендувати банкам установити для юридичних та фізичних осіб, що користуються банкоматами, обмеження на отримання готівки до 1500 гривень на день.

7.9. Зобов'язати банки як агентів валютного контролю забезпечити жорсткий контроль за своєчасністю розрахунків за експортно-імпортними операціями клієнтів. Рекомендувати банкам здійснювати купівлю безготівкової іноземної валюти на МВРУ тільки за зовнішньоекономічними контрактами, що передбачають розрахунки тільки після поставки товару або акредитивну форму розрахунків.

8. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) звернутися до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державної податкової адміністрації України щодо необхідності посилення контролю за дотриманням визначеного законодавством 90-денного терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями.

9. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від 15.11.2004 року № 541 «Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку»; пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 01.03.2004 №87 “Про прийняття Національним банком України в забезпечення кредитів рефінансування ОВДП, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість”.

10.Постанова набирає чинності з дати її підписання.

11. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

В. о. Голови А.П.Яценюк
"Обозреватель"
Додати коментар

Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.